Общи условия за ползване на интернет сайта www.medicsproltd.com

І. Общи положения

 1. Оператор и собственик на сайта www.medicsproltd.com е “Медикс про” ЕООД, наричан по-долу и “Оператор” . Съгласно ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА собственикът на сайта има правото да упражни правата си за собственост над него. Съдържанието на страниците и съпровождащите сайта изходящи електронни съобщения не може да се съхранява, редактира или разпространява без съгласието на собственика му – „Медикс про” ЕООД.

 1. Страни по отношенията, уредени от настоящите общи условия, са “Медикс про” ЕООД (ЕИК 203244976) от една страна, както и всеки потребител, заредил интернет сайта www.medicsproltd.com, от друга.

 1. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.medicsproltd.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

 1. Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.medicsproltd.com.

 1. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

 1. Достъпът до сайта и ползването му са напълно безплатни за посетителите. Операторът не носи отговорност за извършване на каквото и да било плащане от страна на потребителя към Оператора или който и да било друг ползвател на сайта.

 1. Ако посетител нанесе технически повреди на сайта или системите на www.medicsproltd.com, въпросният потребител носи пълната отговорност за всички задължения и разходи, произтичащи от тези повреди.

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузърa, при изписване на електронния адрес http://www.medicsproltd.com;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да участва в томболите, да се записва за бюлетин и други проекти на “Медикс про“ ЕООД;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, чрез който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта “Медикс про” ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от www.medicsproltd.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и “Медикс про” ЕООД.

Потребителски профил е обособена част от уебсайта www.medicsproltd.com, предоставяща публично информация за потребителя, която може да включва посочените от него име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене и снимки, специфични детайли относно участието в томбола/и за награда/и на “Медикс про” ЕООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта на “Медикс про” ЕООД, незащитена от Закона за защита на личните данни.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

ІІІ. Предмет на договора

 1. “Медикс про” ЕООД предоставя за ползване на потребителите уебсайт, електронен магазин и платформа за e-mail маркетинг, като предоставя рекламни съобщения, промоционални оферти, полезна информация за продукти и услуги на „Медикс про“ ЕООД и негови контрагенти, чрез интернет сайта си www.medicsproltd.com, Facebook, Mailchimp или друга програма за маркетинг, както и търговски съобщения по мобилните номера на потребителите. Потребителите на www.medicsproltd.com се съгласяват данните им, при заявка за куриерска услуга, също да бъдат използвани за допълване на базата от данни на потребители, която е собственост на „Медикс Про“.

 1. “Медикс про” ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта www.medicsproltd.com, като не носи отговорност при следните случаи:

 1. За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на “Медикс про” ЕООД, или трети лица, подизпълнители в сайта www.medicsproltd.com;

 1. За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, предлагани в сайта, както и ако условия или други характеристики на стоките, обявени в сайта от други търговци, се окажат подвеждащи;

 1. За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на “Медикс про” ЕООД.;

 1. За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на сайта http://www.medicsproltd.com;

 1. За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на “Медикс про” ЕООД);

 1. 6. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “Медикс про” ЕООД.
 2. 7. Регистрирайки се в уебсайта на “Медикс про” ЕООД, потребителят разрешава да му бъде създаден потребителски профил с маркетингови цели.

ІV. Защита на личните данни

 1. “Медикс про” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 1. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, “Медикс про” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до някои лични данни обявени от потребителя (име и фамилия), с оглед обявяването му за печеливш при някоя от провежданите на сайта томболи.

 1. Ограниченията по т. 1 не се прилагат, в случай че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “Медикс про” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 1. “Медикс про” ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Медикс про” ЕООД.

 1. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на организиране тегленето на томболи с награди и изпращане на търговски съобщения.

 1. “Медикс про” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. Е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

 1. Третите лица са партньори на “Медикс про” ЕООД, които по силата на договор имат право да изпращат търговски съобщения до регистрираните потребители на сайта Www.medicsproltd.com, в качеството си на наематели на потребителската база данни. При изпращане на търговски съобщения, потребителите винаги трябва да имат правото да се откажат от тяхното получаване, което автоматично прекратява и регистрацията им в сайта http://www.medicsproltd.com до момента, в който те не я възстановят доброволно.

 1. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

 1. Други посочени в закона случаи.

 1. С регистрацията си в www.medicsproltd.com, потребителят разрешава на обявените от него E-mail адрес, телефонен номер или пощенски адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от “Медикс про” ЕООД, от офериращите в сайта търговци или от партньори, с които Операторът има сключен договор за това.

 1. Допълнителни условия

 1. “Медикс про” ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

 1. С регистрацията си на сайта всеки участник заявява, че е запознат, че продуктите или услугите, които може да закупи или спечели чрез сайта www.medicsproltd.com, попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.

 1. Всеки доброволно регистрирал се клиент заявява изричното си съгласие, в случай че се окаже печеливш от периодичните томболи, да заплати разходите по доставка на наградата чрез куриер при самата доставка или сам да си я получи в някой от салоните за красота на „Бенико ПЕТ –ЕР“ ЕООД, ако друго не е посочено изрично. Печелившият не заплаща стойността на спечелената от него награда, а само разходите по доставянето й по цени, определени от съответния куриер или пощенски оператор, отговорен за доставянето на наградата.

 1. Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на Общите условия, на други клаузи или на техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на “Медикс про” ЕООД. Ако продължи да ползва сайта www.medicsproltd.com, всеки потребител изрично се съгласява с направените промени.

Всички права запазени!

“Медикс про” ЕООД

© www.medicsproltd.com е услуга на “Медикс про” ЕООД. Произведено в София. 2013.

Допълнение:

Някои снимки на този сайт са намерени в интернет пространството и качени от администратора. Ако притежавате права на някоя от тях и не желаете тя да бъде публикувана на сайта ни, моля изпратете правата й на нашия администратор на адрес zoran@crops.bg и снимката ще бъде своевременно премахната.